Zwrot towaru i reklamacje

ZWROT TOWARU (PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

Każdy Konsument, który dokona zakupu towarów w Naszym sklepie, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny. O odstąpieniu od umowy należy Nas poinformować mailowo, kierując korespondencję na adres e-mail biuro@maszyny-szwalnicze.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Techmasz Cezary Kalinowski, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok. Formularz odstąpienia dostępny jest TU. Towar należy odesłać do Nas niezwłocznie, nie później niż po upływie 14 dni od zgłoszenia odstąpienia.

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy leży po stronie Kupującego.

Zwracany towar powinien znajdować się w nienaruszonym, niezmienionym stanie, z kompletnym wyposażeniem, w oryginalnym opakowaniu. Razem z produktem należy wysłać wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wraz z podanym numerem rachunku bankowego do dokonania zwrotu płatności oraz z otrzymanym paragonem.

Przesyłkę prosimy bardzo dokładnie zabezpieczyć, dobrze zapakować, owinąć papierem pakowym lub folią stretch, aby zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Zwroty należy kierować na adres: Techmasz Cezary Kalinowski, Al. 1000-lecia P.P. 6, 15-111 Białystok.

Płatności za przyjęte zwroty dokonywane są przez nas niezwłocznie po otrzymaniu rzeczy i sprawdzeniu jej stanu. Ze względów bezpieczeństwa transakcji, zwroty płatności wykonujemy za pośrednictwem przelewów bankowych, nie korzystamy z przekazów pieniężnych ani nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (zwrotu towaru) reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

REKLAMACJE

W odniesieniu do wszystkich produktów, które sprzedajemy w naszym sklepie, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji, jeśli w ciągu roku od wydania towaru ujawniły się wady fizyczne towaru, nastąpiła niezgodność towaru z umową.
Jednocześnie większość towarów objęta jest gwarancją Producenta, Dystrybutora lub Sprzedawcy. Jeśli wraz z towarem otrzymali Państwo gwarancję na towar, zachęcamy do skorzystania z gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej dostarczanej z produktem.

Zgłoszenie takiej wady powinno nastąpić nie później, niż 14 dni od jej ujawnienia. Zgłoszenie reklamacyjne należy do Nas przesłać pocztą mailową na adres: biuro@maszyny-szalnicze.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Techmasz Cezary Kalinowski, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok.

Następnym krokiem jest przesłanie reklamowanego towaru na adres: Techmasz Cezary Kalinowski, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok. Kupujący ma obowiązek zapakować reklamowy towar starannie, bezpiecznie, w miarę możliwości w pudełko fabryczne. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze złego, niestarannego zapakowania towaru. Do przesyłki z reklamowanym towarem należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis wady. Koszt wysyłki towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący. W przypadku towarów dużych gabarytowo o niestandardowym sposobie dostawy lub stwarzających problemy w demontażu mogą Państwo skontaktować się z Nami w celu uzyskania szczegółowych informacji o tym jak prawidłowo towar zapakować lub zdemontować, pamiętając o tym, że np. nieprawidłowy, nieprofesjonalnie wykonany demontaż może skutkować szkodami, za które odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Kupujący.

Termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru. Po rozpatrzeniu reklamacji Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o jej wyniku, telefonicznie oraz pocztą mailową lub tradycyjną. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, w kontaktujemy się z Kupującym i określamy dokonane czynności i dalsze postępowanie. Zaznaczamy, że w pierwszej kolejności, w przypadku reklamacji uznanej za zasadną, towar podlega naprawie.